Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Publicaties

Rapport: het vrijwilligerswerk in België. Kerncijfers.

Wat is vandaag de dag het aandeel van onbetaald werk in het geheel van activiteiten in België? Wie zijn de mannen en de vrouwen die ervoor kiezen hun hun tijd - een beetje, veel, heel veel - te besteden aan vrijwillige activiteiten: een beetje, veel, heel veel ? Op verzoek van de Koning Boudewijnstichting hebben onderzoekers van de universiteiten van Luik en Gent een kwantitatieve analyse gemaakt, gebaseerd op een representatief staal van de bevolking (bijna 10.000 personen). Die geeft een nauwgezet beeld van het vrijwilligerswerk in ons land. 

 

Bekijk hier het volledige rapport

 

Aanbevelingen voor het besturen van een socialprofitorganisatie

Met deze set van aanbevelingen nodigt de Koning Boudewijnstichting de socialprofitorganisaties uit om aan de slag te gaan en de toepassing ervan te concretiseren volgens de specificiteit van elke organisatie. De aanbevelingen zijn aangevuld met meer gedetailleerde richtlijnen, voor deze die wensen te steunen op de aandachtspunten bij concrete toepassing.

 

In mei 2008 richtten verschillende verantwoordelijken van socialprofitorganisaties (SPO’s) zich met een heldere vraag tot de Koning Boudewijnstichting: een stuurgroep organiseren met sleutelfiguren uit de sector om samen aanbevelingen van goed bestuur uit te werken die men in de organisaties zou kunnen toepassen in België. Als gevolg van deze vraag werd een groep van een twintigtal personen bijeengebracht: voorzitters, bestuurders of directeurs van de verschillende subsectoren, die zowel de opstellers als de dragers van het initiatief zouden zijn. Deze personen hebben aanvaard om in eigen naam deel te nemen aan dit initiatief.

 

Met dit initiatief wil de Koning Boudewijnstichting het besturen van SPO's aantrekkelijker maken door de positie van bestuurders te verstevigen en hen een houvast te bieden. Op die manier kan ze het de organisaties ook makkelijker maken om vrijwillige en geëngageerde bestuurders te vinden.

 

Download hier het volledige rapport

 

Barometer van de verenigingen 2014

Verenigingen spelen een belangrijke rol in de samenleving: hun missies zijn van algemeen belang en/of ze brengen vernieuwende oplossingen aan voor de nieuwe uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Maar in welke mate hebben de economische conjunctuur en de crisis invloed op de verenigingen?  

Om deze vraag te beantwoorden, maakt de Koning Boudewijnstichting elk jaar een Barometer van de verenigingen op.  

 

Deze Barometer ontstaat op basis van 3 bronnen:  

1. Een peiling bij 700 mensen met een verantwoordelijke functie in verenigingen in de gezondheidssector, sociaal werk, cultuur, milieu- en natuurbeweging en ontwikkelingssamenwerking. In totaal worden een 30-tal vragen gesteld aan organisaties uit de drie gewesten en gemeenschappen van ons land. Die zijn uiteenlopend van grootte, en ze werken met werknemers en/of vrijwilligers. 

De vragen hebben betrekking op de volgende aspecten: de impact van de economische conjunctuur op de inkomsten en uitgaven van de verenigingen, de impact van de economische conjunctuur op het strategische vlak en het vertrouwen in de toekomst. 

2. Kwalitatieve gesprekken met bevoorrechte getuigen uit de sector.

3. Om dit perceptieonderzoek te verfijnen en de tendensen beter te interpreteren, wordt een analyse gemaakt op basis van de jaarlijkse rekeningen die door de grote verenigingen aan de Nationale Bank overgemaakt worden. 

 

Deze barometer werd voor het eerst gepubliceerd in juni 2010 ten gevolge van de financiële crisis en zal voortaan jaarlijks gepubliceerd worden om de resultaten jaar na naar te kunnen vergelijken. 

 

Download hier het volledig rapport

ZOOM Verenigingen: een maatschappelijk essentiële sector

De bijdrage van de verenigingen aan de Belgische samenleving is aanzienlijk. Elke dag zijn duizenden verenigingen en stichtingen actief rond een waaier aan thema’s: de strijd tegen armoede, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking, milieu, sport, cultuur enz. De meerderheid daarvan steunt voor zijn werking uitsluitend op vrijwilligers, maar er zijn er ook meer dan 18.000 die met bezoldigd personeel werken. In totaal werken 446.500 mensen – één werkende Belg op negen – in een instelling zonder winstoogmerk (izw). Het gaat daarbij om verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw’s), privéstichtingen en stichtingen van openbaar nut.

 

De verenigingen zijn divers en flexibel, en dat is een sterk punt. Ze beperken zich niet tot het inspelen op bestaande behoeften bij de bevolking, maar ze vervullen ook een ‘verkennersopdracht’: zo signaleren ze opkomende noden in een samenleving die in volle verandering is en die geconfronteerd wordt met een vergrijzende bevolking en toenemende verarming. Verenigingen zijn een uitstekende barometer voor de vitaliteit en de gezondheid van onze democratie.

 

De verenigingen worden momenteel geconfronteerd met de economische crisis, teruglopende subsidies en meer en meer eisen die aan hen worden gesteld (transparantie, goed bestuur, samenwerking met anderen, privaat-publieke partnerschappen enz.). Zij hebben het soms moeilijk om het hoofd boven water te houden. Meer dan ooit moeten ze de impact van hun acties aantonen en zichzelf geregeld in vraag stellen.

 

Download hier de publicatie

Cookie policy