Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Toon Depaepe Gedelegeerd bestuurder Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ANTOINE REMIE DEPAEPE Man Voorzitter
BENJAMIN DE BIE Man Vice-voorzitter
HANS FOSTIER Man Bestuurder
KOEN LUK JULIEN FERMON Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

5

Kernactiviteiten

Een kind is nooit alleen arm, er is een heel gezin arm. Onze vakantiewerking is dan ook geen op zichzelf bestaand gebeuren maar om kinderarmoede te verzachten. BiJeva vzw heeft 2 kernactiviteiten: - bijstaan van de ouder(s), dichtbij en levensbreed met vele services; - het erbij horen van hun kinderen verhogen met vele buitenhuisactiviteiten.

Actiegebied

Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

De grondlegster en initiatiefneemster van BiJeVa vzw is bezielster Anny De Windt. In december 2006 slaagde zij erin enkele vrienden en vriendinnen de onafhankelijke vrijwilligersvereniging zonder winstoogmerk 'Bijzondere Jeugdvakanties', afgekort BiJeVa vzw, te laten oprichten. Zij werd als bezielster statutair effectief lid. Oorspronkelijk begon BiJeVa met het organiseren van vakantie buitenshuis voor kinderen uit gezinnen in Vlaanderen die met armoede geconfronteerd worden. Voor de toeleiding ging Anny persoonlijk gezinnen (be)zoeken. Haar bureau was de keukentafel van het gezin. Een huisbezoek geeft heel veel informatie over het gezin en hun leefwereld. Al gauw werd er concrete en directe hulp geboden.In de loop der jaren werden steeds meer diensten aangeboden cruciaal bij het 'ondersteunen om erbij te horen' en het 'bijdragen aan zelf keuzen maken'. Terwijl wij onze werking bestendigen werken wij ook aan voortdurende verbetering. Om dat bekend te maken werd in 2014 de afgekorte oorspronkelijke benaming 'BiJeVa', mede door de regelmatige persaandacht die de organisatie kreeg, de officiële benaming. BiJeVa is lettergreepwoord gevormd uit Bijstaan ouders Jeugdhulp Vrijetijdaanbod en Bijzondere JeugdVakanties. Publicatie van de wijziging benaming en doel gebeurde in het Belgisch Staatsblad 2014-03-26 en is te raadplegen hieronder in de rubriek 'Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad'! Haar kerntaak is het bestrijden van kinderarmoede en de ouders helpen bij hun sociaal en maatschappelijk functioneren. Haar doelgroep zijn gezinnen uit Vlaanderen die, al of niet in verborgenheid, in een armoede situatie leven. Het zijn kinderen die door armoede minder mee lijken te tellen. Kinderen die buitenspel dreigen te staan. Armoede brengt voor hun ouder(s) heel wat ellende en kopzorg op het gebied van wonen, welzijn, gezondheid, weten en werken. Haar middel is de inzet van vrijwilligers. Haar werkterrein zijn de lokale regio's Vlaamse Ardennen, Leiestreek, Scheldeland, Brabantse Kouters en Pajottenland (http://www.bijeva.be/lokale_regio.html).

Erkenningen

Naam Beschrijving
COMMENDEUR IN DE KROONORDE De minister van financiën heeft BiJeVa vzw erkend als een instelling die de behoeftigen bijstaat. Dat houdt in dat BiJeVa vzw fiscale attesten mag uitreiken waarmee u als schenker van minstens 40 euro per kalenderjaar aanspraak kan maken op 45% belastingvermindering van het bedrag van de gift (artikel 145³³, &1, eerste lid, 1°, e, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
Soiciaal-toeristische vereniging De administrateur-generaal van het IVA Toerisme Vlaanderen heeft, gelet op het decreet van 12 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen", inzonderheid artikel 9,; BiJeVa vzw erkend als sociaal-toeristische vereniging.
Instelling die de behoeftigen bijstaat Albert II, Koning der Belgen, heeft als blijk van Zijn bijzondere erkentelijkheid in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003, op de voordracht van Zijn Minister van Buitenlandse Zaken, bij koninklijk besluit van 8 juli 2013 het ereteken verleend van COMMANDEUR IN DE KROONORDE aan mevrouw Anny DE WINDT, oprichster en bezielster van BiJeVa.
Ereburger van Zottegem - Ridder in de Orde van Sotto Anny De Windt kreeg door de Gilde van de Orde van Sotto en burgemeester Jenne De Potter de titel van ereburger van de stad Zottegem
Zorgpartner van Stichting Pelicano In armoede leven, is voor vele duizenden Belgische kinderen de harde dagelijkse realiteit. Alles behalve ver van ons bed, dus. Om ze te helpen, gebruikt de Pelicano Stichting zorgpartners. BiJeVa vzw is heel goed op de hoogte van armoede-situatie in gezinnen die deze verborgen ondergaan of uitvallen bij de instellingen op het professionele sociale domein.
Uitzendende organisatie voor Vlaanderen bij Stichting Europa Kinderhulp Stichting Europa Kinderhulp geeft daadwerkelijk kansarme kinderen uit België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Nederland en Oekraïne een vakantie bij Nederlandse vakantieouders.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy