Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Bart Peeters Coördinator Man
Katty Creytens Andere Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Functie in dit bestuur
Daniel Alliët Voorzitter
Bart Van de Ven Vice-voorzitter
David De Vaal Bestuurder
Heleen Huysentruyt Bestuurder
Jurgen Geerdens Bestuurder
Kris Raemdonck Bestuurder
Lieven Monserez Bestuurder
Willem Defieuw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

8

Kernactiviteiten

Het Brussels Platform Armoede en haar 7 professionele lidorganisaties verenigen mensen in armoede en formuleren samen met hen beleidsadviezen vanuit de ervaringen van de mensen in armoede rond onderwijs, huisvesting, dak- en thuisloosheid, de situatie van mensen in precaire verblijfssituaties, gezondheid, cultuur en vrije tijd. Deze mensen behoren tot de meest kwetsbare doelgroepen in Brussel : mensen zonder papieren, dak- en thuislozen, psychisch kwetsbaren met een multi-problematiek, generatie-armen. Zij hebben een centrale rol in de vereniging en werken er mee als bestuurslid, vrijwilliger, deelnemer en organisator. In onze verenigingen wordt gewerkt vanuit de sterktes en de competenties van deze mensen, zij worden ondersteund en aangemoedigd om het woord te nemen en vanuit hun eigen levensverhalen en wijsheden mee te strijden voor toegankelijke diensten en rechtvaardige maatschappelijke structuren. Naast deze kernopdracht van beleidsbeïnvloedend werk zetten onze verenigingen ook in op vorming en sensibilisering rond armoede. Wij spreken in scholen, bedrijven, diensten en bij overheden. Wij ontvangen groepen in onze basiswerking en nemen geïnteresseerden mee op interactieve buurtwandelingen.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
Netwerk tegen armoede In het Netwerk tegen Armoede werken 59 verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, in Vlaanderen en Brussel samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Deze verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen is een belangrijke opdracht voor het Netwerk. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie. Ook op juridisch vlak onderneemt men acties, alsook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen.
Brusselse Bond voor het Recht op Wonen De Brusselse Bond voor het Recht op Wonen bestaat uit 50 leden-verenigingen die samen het recht op een betaalbare en degelijke wonen voor alle Brusselaars verdedigen.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Vlaamse gemeenschapscommissie (VGC) Brussels Platform Armoede vervult een brugfunctie tussen de armoedeverenigingen en de VGC met als doel de Nederlandstalige voorzieningen en diensten inzake onderwijs, vrije tijd, gezinsbeleid en zorg meer en beter af te stemmen op mensen die in armoede leven. De ervaringskennis van de mensen in armoede , die in onze verenigingen actief zijn, wordt omgezet in beleidsadviezen om zo te wegen op de armoedebestrijding in Brussel.
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) BPA evalueert de kwaliteit van de winteropvang aan daklozen en rapporteert hierover aan de bevoegde ministers en aan de organisaties uit de thuislozensector.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad
Cookie policy