Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Elke Vandeperre Coördinator Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
JOHAN SOETEWEY Man
KOENRAAD D'HAEN Man
WILLY JAN ROBRECHT DUCHATELET Man Voorzitter
JAN EDUARD JOSEPH VANDERPUTTE Man Schatbewaarder
ANNE FONTEYNE Vrouw Bestuurder
ANNICK ZWAAN Vrouw Bestuurder
JELLE ROELANTS Man Bestuurder
LAMIA CHEBA Vrouw Bestuurder
MARIA MARIEN Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

2

Kernactiviteiten

Dicht bij de maatschappelijke actualiteit wil Motief een interessant, uitdagend en inspirerend aanbod van leerhuizen, vormingsweekends, studiedagen, documentatie, werkvormen en advies... aanbieden aan een breed publiek: gelovig of atheïst, hindoe, moslim of christen, van Vlaamse of van andere origine, hooggeschoold of met beperkte scholing... Ieder die meer inzicht wil krijgen in de functie, de rol en de betekenis van levensbeschouwing (en hun bronnen), in onze interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleving, kan zijn/haar gading vinden in ons aanbod. Teneinde dit vormingsaanbod te kunnen ontwikkelen, verricht Motief ook onderzoek omtrent actueel maatschappelijke tendensen met betrekking tot het Motief-specialisme. Het Motief-aanbod bestaat uit: - een open vormingsaanbod - vormingsproducten (brochures, boeken, spel-en gespreksvormen,...) - vorming op maat (van organisaties) - advies en begeleiding bij zoekprocessen binnen organisaties omtrent de eigen levensbeschouwelijke identiteit, omtrent de betekenis en plaats van levensbeschouwing binnen hun werking, omtrent een actief pluralistisch beleid - informatie en documentatie omtrent het Motief-thema (uitleenmogelijkheid gespecialiseerde bibliotheek, multimedia en methodieken)

Actiegebied

  • Lokaal
  • Nationaal
  • Regionaal

Geschiedenis

Vzw Motief is sinds december 2008 een autonome en pluralistische instelling, maar is in 2003 ontstaan als een partnership tussen docenten en medewerkers van:het volwassenenvormingswerk van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) en de Werkplaats voor theologie en Maatschappij (WTM). Deze twee deelgenoten hebben in betrekking tot het thema ‘Geloof en samenleving’ elk een eigen geschiedenis en traditie van vormingswerk achter de rug, waarin reeds vele dwarsverbindingen zichtbaar waren tussen beide. En omdat beide partners het specialisme ook steeds vanuit de eigen geloofstraditie hebben vorm gegeven, kozen zij ervoor om die verschillen niet weg te vagen binnen Motief, maar integendeel juist ten volle gebruik te maken van de meerwaarde van de bestaande verschillen. Zo kozen beide organisaties in 2003 er dus voor om samen rond het thema ‘geloof en samenleving’ een ijzersterke vormingsinstelling uit te bouwen, waarin elk van beide een eigen deelverantwoordelijkheid en taak op zich neemt. Motief heeft echter nog een langere geschiedenis. Het 'oude Motief' werd in 1995 opgericht en in juli 1996 erkend als landelijke instelling met toepassing van het decreet van 19 april 1995 houdende een ‘subsidieregeling voor instellingen voor volksontwikkelingswerk’. Motief was, tot december 2003, een samenwerkingsverband bestaande uit volgende deelgenoten: De Oever vzw (met zijn deelwerkingen KUC-educ en Catechesehuis Brussel) Opstaan vzw (met zijn deelwerkingen Christenen voor het Socialisme en Werkplaats voor Theologie en Maatschappij), VPKB Volwassenenvormingswerk vzw Vandaag en Morgen vzw

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
FOV De Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk, is een autonome en onafhankelijke VZW van en opgericht door erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. De FOV verdedigt sinds 2000 de belangen van de gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties bij overheden en bij andere beleidsinstanties.

Erkenningen

Naam Beschrijving
gespecialiseerde vormingsinstelling Een gespecialiseerde vormingsinstelling is een sociaal-culturele organisatie die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van een niet-formeel educatief aanbod. De invalshoek is hierbij thematisch. Motief is als gespecialiseerde vormingsinstelling erkend door het Vlaams ministerie van cultuur.

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

329.01 Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Extra documenten


Cookie policy