Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Dominiek Gustin Directeur Man
Diane Goossens Secretaris Generaal Vrouw
Dani De Rouck Coördinator Vrouw
Carine Pauwels Gedelegeerd bestuurder Vrouw
Peggy Moreels Gedelegeerd bestuurder Vrouw

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
DOMINIEK GUSTIN Man Voorzitter
DIANE GOOSSENS Vrouw Schatbewaarder
CARINE PAUWELS Vrouw Bestuurder
DANIELLE DE ROUCK Vrouw Bestuurder
PEGGY MOREELS Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

LOTGENOTENSAMENKOMSTEN (momenteel op 19 locaties) VOOR WIE: alle fibrolotjes die anderen willen leren kennen. Partners/familie/begeleiders zijn ook welkom. WAAROM: voor een babbeltje, koffietje, drankje, gewoon eens gezellig samenzijn om ongedwongen ervaringen te delen of te praten met diegenen die je wel begrijpen . Een lach, een traan, alles is er toegestaan. Door onze positieve ingesteldheid, ga je vol goeie moed terug naar huis en kijk je uit naar de volgende samenkomst. Wat je meedraagt is vaak onzichtbaar! Onze samenkomsten en voordrachten zijn gratis voor onze leden en hun begeleider, op vertoon van hun lidkaart. (tenzij anders vermeld voor voordrachten) Niet leden betalen €2 vanaf hun derde aanwezigheid op de maandelijkse samenkomsten. Niet leden betalen steeds €2 voor voordrachten. Driemaandelijks tijdschrift voor VLFP leden.

Actiegebied

Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Geschiedenis

Historiek VLFP De aanzet In april 1986 lanceerde een jonge vrouw uit Kortrijk een oproep in het toenmalige radioprogramma ‘Service Telefoon’ met Martin Dejonghe, tot luisteraars die, zoals zijzelf, aan fibromyalgie leden. Bij velen klonk de naam fibromyalgie waarschijnlijk nog onbekend in de oren, toch resulteerde de oproep in een zeventigtal reacties en vragen om informatie. Op 7 oktober 1986 werd in Kortrijk een eerste contactnamiddag georganiseerd. Dr. Ooghe, reumatoloog te Kortrijk, gaf er onder meer een uiteenzetting over het fibromyalgiesyndroom. Na afloop gingen links en rechts stemmen op om zich to verenigen in een zelfhulpgroep. Op 26 mei 1987 volgde dan eveneens in Kortrijk een tweede treffen met de logistieke steun van Trefpunt Zelfhulp. Na deze vergadering echter bleef het lange tijd stil. Van de initiatiefneemster uit Kortrijk werd jammer genoeg niets meer gehoord. Vernieuwde Aanpak Op 6 oktober 1988 organiseerde Simonne A. opnieuw met de hulp en de steun van Trefpunt Zelfhulp en in samenwerking met het Gemeentebestuur van Heusden-Zolder en de Gemeentelijke Adviesraad voor mindervaliden en Chronisch Zieken, een info-avond over "De gevolgen van langdurig ziek zijn" en meer specifiek over "Fibromyalgie". Na deze bijeenkomst werden de eerste besprekingen gevoerd ter oprichting van een zelfhulpgroep. Op een volgende bijeenkomst op 12 december 1988 werd de nood aan onderling contact nogmaals duidelijk, hetzij om ervaringen uit te wisselen, hetzij om elkaar emotioneel te steunen, of om samen te zoeken naar oplossingen. Van dan af werden tweemaandelijks bijeenkomsten georganiseerd in het Cultureel Centrum te Heusden-Zolder. De aanwezigen wisselden ervaringen uit, vertelden over de problemen met hun omgeving (huisgenoten, werkmidden, geneesheer, ...), behandelingsmethoden, enz. Mevrouw Aerts was nog steeds de stuwende kracht achter dit initiatief. Oprichting van een VZW Tijdens de vergadering van 2 oktober 1989 gaf Dr. Van Wanghe uit Hasselt een uiteenzetting over fibromyalgie. Tevens was er een afvaardiging van de Nederlandse Vereniging voor fibromyalgiepatiënten FES die reeds sedert 1986 werkzaam is. Er werd overwogen tot de oprichting van een VZW om meer publiciteit aan de ziekte te kunnen geven. Simonne A., Therese V., Marc V. en Rose-Marie V. richtten op 7 februari 1990 de Vlaamse Liga voor Fibromyalgie-Patiënten op met maatschappelijke zetel te Heusen-Zolder. De oprichtingsakte werd op 12 april 1990 gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Verder verloop In de loop der jaren veranderde de samenstelling van de Raad van Bestuur en verhuisde de maatschappelijke zetel naar Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw, Schelle, Booischot en uiteindelijk Heist-op-den-Berg. In 1999 was de VLFP stichtend lid van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP). Tot op vandaag zetelt de VLFP in diverse werkgroepen binnen het VPP. Het Vlaams Patiëntenplatform streeft naar zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving. Om dit te bereiken moet de patiënt een effectieve stem krijgen in het beleid. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw werkt met en vanuit de patiëntenverenigingen. Themagerichte werkgroepen vormen het draagvlak van de werking van het platform. Aan de werkgroepen en daaraan verbonden studieprojecten wordt gestalte gegeven door personen uit verschillende ledenverenigingen. Vanuit het denkwerk dat hier gebeurt, wordt het beleid opgevolgd en worden standpunten geformuleerd. In de loop van 2008 trad VLFP toe tot ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) met tot doel ook op Europees vlak fibromyalgie op de kaart te zetten. Dit resulteerde op 20 december 2008 in de aanvaarding van de ‘written Declaration 69/2008 on fibromyalgia’ door het Europees Parlement. Als lid van ReumaNet sinds 2009 tracht de VLFP het aanbod aan activiteiten en informatie naar de leden toe nog verder uit te breiden.

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap Beschrijving
REUMANET ReumaNet vzw verenigt Vlaamse patiëntenverenigingen die reumatische aandoeningen onder de aandacht brengen. ReumaNet ijvert voor regelgevingen die het leven voor de duizenden patiënten vergemakkelijken, die een betaalbare en adequate zorg garanderen, die hen actief houden op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, die vrijetijdsbesteding ook voor hen mogelijk maken. Kortom, ReumaNet vzw ijvert voor een betere levenskwaliteit voor mensen met een reumatische aandoening.
VLAAMS PATIENTEN PLATFORM Het Vlaams Patiëntenplatform wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. Het Vlaams Patiëntenplatform wil: Patiëntenverenigingen samenbrengen Het Vlaams Patiëntenplatform wil samenwerking en solidariteit tussen verenigingen stimuleren en een sterk draagvlak bieden voor gemeenschappelijke belangenbehartiging. Diverse activiteiten worden georganiseerd om samenspraak mogelijk te maken en tot overeenstemming te komen over gemeenschappelijke belangen. Noden en knelpunten aankaarten en helpen oplossen Het Vlaams Patiëntenplatform wil in dialoog met zijn ledenverenigingen noden en knelpunten van chronische zieken in kaart brengen en deze op de meest adequate manier aankaarten bij bevoegde instanties. Hiertoe worden patiëntenverenigingen bevraagd rond noden en knelpunten en de analyse wordt teruggekoppeld naar leden en het beleid. Vertegenwoordiging en inspraak realiseren Om de ervaringsdeskundigheid van patiënten tot zijn recht te laten komen in de verdere ontwikkeling van gezondheidsbeleid en gezondheidsvoorzieningen pleit het Vlaams Patiëntenplatform voor weloverwogen, rechtstreekse inspraak van patiënten. Het Vlaams Patiëntenplatform wil deze initiatieven ondersteunen door de opgebouwde knowhow ter beschikking te stellen van patiëntenvertegenwoordigers. Daarnaast neemt het Vlaams Patiëntenplatform initiatieven om patiënten representatief te vertegenwoordigen zoals het opzetten van consultaties en het selecteren en begeleiden van patiëntenverenigingen. Signaleren, informeren en mee beslissen Het Vlaams Patiëntenplatform wil functioneren als doorgeefluik van signalen naar het beleid om op die manier te wegen op beslissingen die patiënten aanbelangen. Het Vlaams Patiëntenplatform wil relevante informatie verspreiden bij patiëntenverenigingen en burgers en op die manier de brede samenleving betrekken bij het gezondheidsbeleid.

Erkenningen

Naam Beschrijving
Koning Boudewijn Stichting Acties voor Music for Life

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Extra documenten


Cookie policy