Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2020 54
2019 48
2018 47

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Tino Ruyters Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
ANNA-MARIA VAN CAUWENBERGHE Vrouw Bestuurder
GRIET VANDERSYPEN Vrouw Bestuurder
GUIDO VAN HAL Man Bestuurder
JOHAN RENARD Man Bestuurder
JURGEN DE VOS Man Bestuurder
STEFAN JOZEF BOURGEOIS Man Bestuurder
TAMARA LAEVAERT Vrouw Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

12

Kernactiviteiten

De missie van Free Clinic vzw is om vanuit een schade- & risicobeperkende aanpak de fysieke, psychische en sociale gezondheid van onze cliënten te verbeteren. We richten ons op mensen die (illegale) middelen gebruiken of gebruikt hebben en hebben een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Free Clinic vzw ijvert voor een inclusieve maatschappij, een humaan drugsbeleid en destigmatisering van middelengebruik. Vanuit die basishouding zijn we kritisch voor de maatschappelijke structuren en mechanismen die uitsluiting in de hand werken. We doen aan belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding door te informeren, te sensibiliseren en een innovatief aanbod te ontwikkelen. Onze “schade- en risicobeperkende” aanpak is het leidmotief van Free Clinic van waaruit ons herstelgericht aanbod wordt gerealiseerd. We gebruiken diverse strategieën en methodes die erop gericht zijn om de mogelijke schade door middelengebruik te beperken en mensen zo in staat te stellen om hun leven terug in handen te nemen en hun sociale verbondenheid te versterken. Stoppen of minderen met gebruik is geen voorwaarde. In onze laagdrempelige, ambulante werkingen vertrekken we steeds vanuit de kracht van de cliënt en zoeken we naar antwoorden op zijn/haar concrete uitdagingen of zorgvragen. De cliënt is zelf regisseur van zijn/haar traject, we werken mét de cliënt, op zijn/haar tempo. We benaderen elke cliënt onvoorwaardelijk positief en blijven kansen geven. Onze zorg wordt dan ook niet beperkt in tijd. We versterken, motiveren en activeren onze cliënten om zelfstandig hun gezondheid en welzijn te verhogen. Het samenspel van onze deelwerkingen garandeert een multidisciplinair en multimethodisch aanbod, gaande van inloop tot intensieve begeleidingen, waarbij we zowel preventief als curatief werken. Onze verschillende deelwerkingen richten zich, vanuit hun eigen expertise, op de noden van specifieke doelgroepen en ze versterken elkaar. Onze expertise is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring én de deskundigheid van onze ervaringswerkers die een unieke vaste waarde betekenen binnen onze teams. We engageren ons in samenwerkingsverbanden, netwerken en overlegstructuren, delen daar onze specifieke deskundigheid en verwelkomen hierbij het perspectief van de ander. We kijken hierbij ruimer dan de verslavingszorg. We handelen consequent vanuit ons deontologisch kader dat vertrekt vanuit een wettelijke basis en de rechten van de hulpvrager. De medewerkers vormen de belangrijkste hefboom om dit alles te realiseren. We ondersteunen hen bij de invulling van hun opdracht in een context die vaak gekenmerkt wordt door chaos en crisis. We zetten voortdurend in op deskundigheid, professionalisering, intervisie en begeleiding. Onze interne werking wordt gekenmerkt door autonomie en participatie. De VZW Free Clinic is hiertoe een overkoepelende en dragende structuur. Ook onze cliënten spelen een actieve rol in deze participatie. Hun stem is, net als die van elke deelwerking, richtinggevend om als Free Clinic te slagen in het realiseren van onze missie. CLUSTER HULPVERLENING Medisch Sociaal Opvang Centrum MSOC Antwerpen. Free Clinic vzw heeft sinds 1 maart 1997 een revalidatieovereenkomst met de overheid voor het Medisch Sociaal Opvangcentrum (MSOC) Antwerpen. De kernopdracht is het verbeteren van het fysieke, psychische en maatschappelijke welzijn van druggebruikers. Het MSOC biedt laagdrempelige ambulante hulpverlening aan gebruikers van illegale drugs in de Stad Antwerpen. Het centrum heeft een ruim aanbod van medische en psychosociale hulpverlening. Er wordt gewerkt vanuit een harm reduction benadering. Het MSOC speelt in op elk niveau van veranderingsbereidheid en tracht de levenskwaliteit van de betrokkene te verhogen. Het MSOC richt zich tot meerderjarige gebruikers (+18j) van illegale drugs. Prioritair richt het MSOC zich tot die mensen die elders niet of moeilijk terecht kunnen voor hulpverlening. Kenmerken van de doelgroep zijn ernstige afhankelijkheid met vaak nog actief gebruik, problemen op vele levensdomeinen, vaak dubbeldiagnose, vaak marginalisering (waaronder dakloosheid). Het hulpverleningsaanbod kan het best omschreven worden als ‘multidisciplinair gedifferentieerde zorg-op-maat’. Hierbij wordt de zelfredzaamheid van de cliënt zoveel mogelijk bevorderd. Er wordt veel aandacht besteed aan de normalisering van de sociale situatie (huisvesting, inkomen, sociale zekerheid, tewerkstelling …) en van de relationele context van de cliënt. Bij de afhankelijkheidsproblematiek wordt er in eerste instantie gefocust op het onder controle brengen en stabiliseren van het gebruik, eventueel met substitutiemedicatie als belangrijk instrument. We baseren ons op evidence-based richtlijnen. In samenspraak met de patiënt worden verdere doelstellingen uitgewerkt, steeds ondersteund door periodieke, multidisciplinair samengestelde overlegmomenten. Wanneer nodig wordt intensief samengewerkt met andere voorzieningen: OCMW, mutualiteiten, apothekers, huisartsen, sociale activering, tewerkstellings- en huisvestingsdiensten, e.a. Ankerpunt Drughulp Rupel In Boom werd in 2020 het Ankerpunt Drughulp Rupel opgezet. Deze antenne van het MSOC wordt georganiseerd in samenwerking met Dagcentrum De Sleutel en Adic Mensen uit de Rupelstreek kunnen daar terecht voor advies, een eenmalig gesprek, begeleiding, nazorg, medisch consult of een vraaggerichte doorverwijzing. Het Ankerpunt is gevestigd in het gebouw van CCG De Pont in Boom. Locatie: Colonel Silvertopstraat 10, 2850 Boom C-Buddies Verbonden aan het MSOC biedt het C-Buddies-project een actieve opvolging voor mensen die een behandeling ondergaan voor Hepatitis C. Deze overdraagbare aandoening komt vaak voor bij druggebruikers. Om de effectieve maar dure behandeling te laten slagen is therapietrouw essentieel. Opzet van C-Buddies is om via een buddy-systeem een intensieve opvolging te garanderen. Hiervoor werd een succesvolle samenwerking opgezet tussen het hepatologisch behandelcentrum van ZNA (Dr. Stefan Bourgeois, AZ Stuivenberg) en het MSOC met het C-Buddies-aanbod. Project - Genderspecifieke werking voor vrouwen in de drughulpverlening Met dit aanbod richt vzw Free Clinic zich tot vrouwen die middelen gebruik(t)en. Zij komen soms minder aan bod in de bestaande hulpverlening en ervaren rust in een vrouw- en kindvriendelijke omgeving. Pr?ject biedt in deze omgeving specifieke aandacht voor vrouwelijke noden en problemen. Doel is hun gezondheid in brede zin te verbeteren door hun zelfwaardegevoel te verhogen, de levenskwaliteit te verbeteren, hun interesse te verbreden en hun maatschappelijke integratie te bevorderen. Het aanbod bestaat uit medische consultatie, individuele begeleiding en een groepsaanbod. Plug-INN Jongerenproject Plug-INN is een werking erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid in het kader van Connect (Vroegdetectie en Interventie) die zich specifiek richt naar jongeren van 14-23 jaar. Met dit aanbod willen we jongeren bereiken die vaak de weg naar hulpverlening niet of zeer laat vinden. Door een informatiepunt in te richten rond middelengebruik in combinatie met een open artsenconsultatie, willen we jongeren bereiken die vragen hebben rond hun druggebruik. Met dit laagdrempelig aanlooppunt worden gezondheidsproblemen voorkomen en zo nodig gerichte hulpverlening geboden. Plug-Inn werkt veranderingsgericht ‘à la carte’: Er wordt objectieve informatie en advies gegeven, er wordt motivationeel gewerkt rond verandering en er wordt schadebeperkend gewerkt rond omgaan met negatieve consequenties van gebruik. GoiA Deze deelwerking van Free Clinic vzw werd opgezet in 2001 en stelt zich tot doel (ex)drugafhankelijke ouders te ondersteunen in hun ouderrol. Daarbij wordt de methodiek van intensief casemanagement gebruikt: een gezin wordt opgevolgd en er worden voorzieningen rond het gezin uitgewerkt om de ontplooiingskansen voor kinderen in deze gezinnen te garanderen. Tevens wordt getracht te voorkomen dat kinderen zelf problemen ontwikkelen. GoiA biedt als expertisecentrum ook informatie, vorming en ondersteuning aan hulpverleners en steunfiguren aangaande druggebruik en ouderschap. ChemMEN ChemMEN richt zich op mannen die aan chemsex doen. Iedere woensdag van 17.30u tot 19.30u kunnen mensen terecht. Een afspraak is niet nodig, maar kan indien gewenst wel gemaakt worden. Er is een aanbod van informatie, advies en counseling: men kan terecht voor vrijblijvende info of advies. Zowel over middelen, gebruik en seks, alsook de gevolgen hiervan. De medewerkers van chemMEN nemen een neutrale positie in, zonder chemsex te veroordelen. Heb je nood aan één of meerdere gesprekken, dan kan dit ook met één van onze professionele hulpverleners. ChemMEN werkt anoniem en hecht zeer veel waarde aan discretie en beroepsgeheim. Ankerpunt Drughulp Rupel In Boom werd in 2020 het Ankerpunt Drughulp Rupel opgezet. Deze antenne van het MSOC wordt georganiseerd in samenwerking met Dagcentrum De Sleutel en Adic Mensen uit de Rupelstreek kunnen daar terecht voor advies, een eenmalig gesprek, begeleiding, nazorg, medisch consult of een vraaggerichte doorverwijzing. Het Ankerpunt is gevestigd in het gebouw van CCG De Pont in Boom. Adviespunt Verslaving Adviespunt Verslaving is een samenwerkingsverband dat doorverwijst naar verschillende (drug)hulpverleningscentra in de Antwerpse regio. Iedereen met een vraag over middelen- en/of gedragsverslaving kan hier terecht voor advies voor zichzelf, voor iemand uit de omgeving, voor een patiënt of voor iemand anders? De focus ligt op verslaving in de breedste zin van het woord. Van drugs, alcohol, medicatie, gamen en gokken tot eten en seks. Samen met de zorgvrager wordt op zoek gegaan naar een gepast antwoord en wordt bekeken welke hulpverleningsorganisatie het meest geschikt is. Er wordt gericht verwezen. Adviespunt Verslaving levert advies op maat. Het Adviespunt wordt samen georganiseerd door Adic, De Sleutel, Free Clinic en Vagga en is gevestigd in CGG Vagga te Berchem. Straathoekwerk: Outreach en Basiszorg Straatprostitutie Free Clinic vzw heeft 1 straathoekwerkster in dienst die zich richt tot de doelgroep van straatprostituees. De straathoekwerkster tracht proactief, integraal en positief aanwezig te zijn in specifieke buurten. De straathoekwerkster focust op straatprostituees, zoekt contact met hen en biedt basiszorg aan. Zij tracht de vrouwen in contact te brengen met de hulpverlening. Dit outreachwerk vormt een onderdeel van de globale aanpak van prostitutie in de Stad Antwerpen. De straathoekwerkster participeert in hulpverleningsoverleg en in het intersectoraal overleg. In dit project wordt nauw samengewerkt met Violett (Medische en Sociale hulp aan sekswerkers). CLUSTER PREVENTIE Spuitenruil Het aanbod Spuitenruil is door de Vlaamse Overheid erkend en gesubsidieerd sinds 2001. Op de Spuitenruil wordt hygiënisch injectiemateriaal aangeboden én er wordt gebruikt materiaal teruggenomen. Doel hierbij is besmettelijke aandoeningen en andere gezondheidsrisico’s te voorkomen bij injecterende druggebruikers maar ook bij de algemene bevolking. Deze harmreduction strategie wordt succesvol toegepast en leidt ertoe dat ernstige besmettingsrisico’s beperkt kunnen worden. De spuitenruil is een belangrijk kanaal om in contact te komen met de doelgroep en hen toe te leiden naar de hulpverlening. Free Clinic vzw coördineert het spuitenruilprogramma voor de provincie Antwerpen en voor de Vlaamse regio. CLUSTER SOCIALE ACTIVERING De Nomaad omvat het sociale activeringsaanbod van Free Clinic vzw. Dit wordt al sinds 2004 door de Stad Antwerpen gesubsidieerd en biedt uit een breed gamma aan activiteiten die samen met de doelgroep werden ontwikkeld: Spuitenpatrouille, BuroAktief, Winterdagopvang, Zomerpatio, een jaarlijks kamp, vrouwensalon, voetbaltraining, ..… Het Nomaadteam bestaat uit 8 (deeltijdse) professionele krachten dat wordt aangevuld met een groep vrijwilligers. Het aanbod van De Nomaad is erop gericht om (ex-)druggebruikers en dak- en thuislozen met kleine stappen terug te reïntegreren in onze samenleving. Met een zeer laagdrempelig aanbod willen we het zelfwaardegevoel van deze doelgroep, die voornamelijk bestaat uit mensen met een vervangingsinkomen (leefloon, langdurig werklozen, mensen op invaliditeit ...) vergroten en hen stimuleren om hun eigen grenzen te verkennen. Omwille van ziekte, beperking of levenshistoriek zijn vele van deze mensen echter moeilijk in de verhoopte richting te stimuleren. Voor mensen die daarnaast ook verslavingsproblemen hebben, is het vaak nog moeilijker. Het Nomaadteam slaagt erin om deze groep “onbemiddelbaren” - zoals ze soms wel eens oneerbiedig bestempeld worden – te bereiken met een emancipatorisch en positief aanbod dat oog heeft voor de menselijke waardigheid. Het team van De Nomaad biedt diverse activiteiten op recreatief, sportief, culinair, cultureel en arbeidsmatig vlak. Een orgelpunt vormt het jaarlijkse 3-daags kamp ‘op den buiten’ waaraan telkens een 50tal pleinbewoners aan deel nemen. Een vast onderdeel van De Nomaad bestaat uit de werking van Buro Aktief, een alternatief voor 'uitvallers' en 'afhakers' bij reguliere arbeidszorgprojecten. Buro Aktief biedt de doelgroep dagelijks kleine opdrachten of ‘jobs’ aan (tuin, verfraaiing, poets, groenten snijden, op- en afbraak festiviteiten, enz.) in het kader en de regelgeving van vrijwilligerswerk. De Spuitenpatrouille schakelt (ex-) druggebruikers en actieve buurtbewoners in als vrijwilligers voor het opruimen van zwerfspuiten. Onder het motto “1 zwerfspuit is er 1 teveel” wordt een bepaalde buurt, park of locatie spuitenarm gemaakt. Daarnaast worden ook lange termijnprojecten opgezet. Het Groenproject gaat op zoek naar tuinen voor onderhoud. Met het Kunstenproject willen we de doelgroep laten proeven van diverse kunstvormen. Het voetbalproject traint sinds 2007 wekelijks mensen om deel te nemen een Belgische competitie, the Belgian Homeless Cup. De Revue: Inloopcentrum Dak- en Thuislozen De Revue biedt dagopvang aan dak- en thuislozen die in de Stad Antwerpen leven. Elke dag (behalve op zaterdag) is de Revue open van 14 tot 19u. Er wordt een warm onthaal geboden en een plaats waar deze groep welkom is. De Revue is een ontmoetingsplaats waar mensen gewoon mogen zijn, waar dak- en thuislozen in het bijzonder een kop koffie of een warme maaltijd krijgen, waar ze kunnen deelnemen aan activiteiten of hun verhaal kwijt kunnen. Hulpvragen worden opgenomen en verwezen naar specifieke diensten. De Revue wordt georganiseerd in samenwerking met Bond Zonder Naam. CLUSTER WONEN Kadans Wonen Sinds begin 2017 participeert Free Clinic, samen met Beschut Wonen De Vliering in het Woonproject Kadans Wonen. 2 medewerkers (2 van het MSOC) maken halftijds mee deel uit van het Kadans-Wonen-team. Zo vormen zij de brug tussen wonen en drughulpverlening. Kadans Wonen biedt een hele reeks woningeenheden verspreid over 5 gebouwen in de stad. Deze zijn gericht op mensen met een multipele problematiek waaronder verslaving. Vanuit de aansturing van Kadans (Ketenaanpak Dak- en thuislozen Antwerpen Stad: Operationeel team) worden woningen toegewezen aan mensen die komen uit dakloosheid of woonopvang. Zorghostel De Buitenbrug Vanaf september 2017 participeert Free Clinic samen met CAW Antwerpen en Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) in de uitbouw van het Zorghostel. Dit innovatief woonconcept richt zich op chronisch dak- en thuislozen die onder meer kampen met een drugsverslaving. Omdat zij een dak boven hun hoofd hebben, kunnen ze in een rustigere omgeving werken aan hun problemen. Het Zorghostel De Buitenbrug wordt ook aangestuurd vanuit Kadans. Free Clinic participeert door inzet van een verpleegkundige permanentie vanuit het MSOC. Daarnaast wordt ook ingezet op sociale activering, verbonden met de Nomaad.

Actiegebied

  • Lokaal
  • Regionaal

Steun aan andere organisaties

Ja

Lid van volgende koepels en/of netwerken

Naam lidmaatschap
Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen (VAD)
Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslaafdenzorg (VVBV)

Erkenningen

Naam Beschrijving
Agentschap Zorg en Gezondheid revalidatiecentrum voor drugsverslaafden

Commissaris van de rekeningen

SVEN VAN STEENLANT

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

330 Paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten

Bron: RSZ


Extra documenten


Cookie policy