Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Gemiddeld personeelsbestand

Voltijdse Equivalenten

2022 74
2021 74
2020 68

Bron: Nationale Bank van België


Directie

Voornaam Familienaam Functie Geslacht
Roel Gerits Directeur Man
Ilse Jaspers Directeur Vrouw
Guido Berx Directeur Man

Raad van Bestuur

Voornaam Familienaam Geslacht Functie in dit bestuur
KRISTIEN BOSMANS Vrouw Voorzitter
BENJAMIN FRANCIS VANWIJN Man Schatbewaarder
VINCENT VANHUMBEECK Man Secretaris
CARL VLEMS Man Bestuurder
GUIDO BERX Man Bestuurder
ILSE JASPERS Vrouw Bestuurder
PETER VANDERKRIEKEN Man Bestuurder
ROEL GERITS Man Bestuurder
RUDI MOELANS Man Bestuurder
WILLY BEYENS Man Bestuurder
YVO MICHIELS Man Bestuurder

Aantal bijeenkomsten Raad van Bestuur per jaar

6

Kernactiviteiten

Dagcentrum De Teuten Dagcentrum De Teuten biedt 9 modules dagbegeleiding in groep aan en 11 modules contextbegeleiding. Cliënten worden aangemeld door de consulenten van OCJ en OSD en sinds 1 maart 2015 ook rechtstreeks door verschillende verwijzers zoals het CLB, huisarts, DAGG, CGG, Ligant, Kinderpsychiatrie enz.. Deze diensten kunnen beroep doen op ons dagcentrum voor diverse hulpvragen van een gezin. Dagcentrum de Teuten spitst zich vooral toe op het aangrijpen en verhogen van kansen en mogelijkheden van jongeren, hun gezin en hun netwerk. Als blijkt dat de pijlers van het dagcentrum niet de gepaste hulpverlening zijn, gaan wij samen op zoek naar een andere hulpverleningsbronnen. Wij engageren ons hen verder op weg te helpen. APPèL APPèL, biedt 8 modules ondersteunende begeleiding aan, zowel voor RTJ als voor het CANO begeleidingstehuis van Jongerenwerking Pieter Simenon. De module ondersteunende begeleiding regulariseerde de vroegere projectwerkingen Ervaringsleren en Project A en groeide de afgelopen jaren uit tot APPéL. We ondersteunen reguliere hulpverleningstrajecten. De werking biedt een aanbod met een intern en een extern luik gericht op dagactivering, korte ervaringstrajecten, (ont)heming, time-out en crisisbegeleidingsinterventie. Positieve Heroriëntering Positieve Heroriëntering biedt 13 modules kortdurende krachtgerichte contextbegeleiding aan. Positieve Heroriëntering is een manier van bemiddelen in gezinnen – géén begeleiding op zich – en zet de jongere en de context samen met hun communicatie en verantwoordelijkheden centraal. PH richt zich op wat de betrokkenen met elkaar verbindt. Verbondenheid is het uitgangspunt maar ook de doelstelling. Cruciaal is dat we onmiddellijk inspelen op de vraag die er ligt binnen het gezin. We worden door een verwijzer (CLB, CGG, OCJ,…) geïntroduceerd als bemiddelaar. We profileren ons ook niet als hulpverlener, niet als iemand die de oplossing voor de verontrusting komt brengen, maar wij beogen de communicatie tussen de mensen te herstellen, verbinding tussen de mensen te brengen en hen te doen geloven in hun eigen mogelijkheden om om te gaan met het probleem dat er ligt, teneinde iets in beweging te krijgen vanuit de mensen zelf. de HCA-dienst BAAL Het Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg staat in het gerechtelijk arrondissement Limburg garant voor het geïntegreerd aanbod van herstelgerichte en constructieve afhandelingen (HCA) bij minderjarige delictplegers. BAAL is gestart eind 1998 en is gevestigd in Hasselt, Kattegatstraat 8/8. BAAL organiseert herstelbemiddeling, HERGO (herstelgericht groepsoverleg), gemeenschapsdienst en drie verschillende leerprojecten. De uitvoering van herstelbemiddeling kwam vlug op kruissnelheid, waarna werd uitgebreid met gemeenschapsdienst. Door middel van een tijdelijke bijkomende projectovereenkomst werd het leerproject “Slachtoffer in Beeld – Minderjarigen (SIB-M)” ontwikkeld, uitgevoerd en geïntegreerd. Vanaf eind 2005 tot begin 2008 participeerde BAAL in het preventieproject “BUMPER” in samenwerking met de regiodienst BJB Limburg. Vanaf 1 april 2007 kon BAAL officieel kwantitatief uitbreiden. Medio 2007 werden de leerprojecten “Seksualiteit en Relaties in Balans (SRIB)” en “Drugs, (ver) antwoord? (DVA)” gerealiseerd. De ouderstage werd operationeel sinds begin 2008 in de vorm van een project, maar is ondertussen stopgezet. Werken met de context krijgt momenteel binnen de HCA-werking verder invulling onder andere door het aanbieden van oudersessies. De samenwerking met de gemeenschapsinstelling De Kempen verruimt zich naar het volledige HCA-aanbod met een bijzondere aandacht voor de leerprojecten SIB-M, DVA en SRIB. Vanaf 2009 is BAAL als HCA-dienst categorie 8 erkend voor de toenmalige beide gerechtelijke arrondissementen Hasselt en Tongeren, het huidige gerechtelijke arrondissement Limburg. Het CANO begeleidingstehuis Pieter Simenon CANO Pieter Simenon is erkend voor een capaciteit van 34 intensieve begeleidingen opgedeeld in de volgende modules: module contextbegeleiding (31), module contextbegeleiding autonoom wonen (3), module verblijf (12), module ondersteunende begeleiding (4). CANO Pieter Simenon wordt georganiseerd op basis van het CANO-concept. CANO staat voor Centrum voor Actieve Netwerkontwikkeling en Omgevingsondersteuning en is een geïntegreerd multimodaal en flexibel totaalconcept voor moeilijk begeleidbare jongeren en hun omgeving. Wij kiezen fundamenteel voor een specifieke doelgroep van vnl. adolescente jongens en hun leefomgeving die onderkend worden als maatschappelijk zeer kwetsbaar en zeer gekwetst. De problemen waar zij mee geconfronteerd worden, zijn vaak multicomplex en van die aard dat een gewoon functioneren als zeer moeilijk wordt ervaren. Onze jongeren komen vaak van een gemeenschapsinstelling en werden begeleid door meerdere andere hulpinstanties. Het doel is het herstel van de gebroken samenhang tussen de jongere en zijn leefomgeving. Via een integrale begeleiding van de jongere en/in zijn leefomgeving worden enerzijds de competenties van de jongere vergroot en anderzijds wordt de draagkracht van de leefomgeving en de maatschappelijke instellingen vergroot. Het procesdoel is de individuele en maatschappelijke emancipatie. Methodisch wordt niet vertrokken vanuit één bepaald theoretisch kader, maar er wordt eerder eclectisch gewerkt vanuit verscheidene theorieën: voornamelijk zijn dat de maatschappelijke kwetsbaarheid, het ervaringsleren, cliëntgerichte begeleidingsrelatie, contextuele en systeemgerichte benadering. De module ondersteunende begeleiding regulariseerde de vroegere projectwerkingen Ervaringsleren en Project A en evolueerde de afgelopen jaren tot APPèL. Met APPèL willen we reguliere (hulpverlenings)trajecten ondersteunen. De werking biedt een aanbod met een intern en een extern luik gericht op dagactivering, korte ervaringstrajecten, (ont)heming, time-out en crisisbegeleidingsinterventie. De helft van de capaciteit van APPèL staat in functie van jongeren in begeleiding in het CANO. Een bijkomende erkenning, betoelaagd door het Agentschap Jongerenwelzijn, verhoogt de samenwerking met en de doorstroming van jongeren vanuit de gemeenschapsinstelling(en). Vroeger was dit een projectwerking, nl. GKRB (Gestructureerde Kortdurende Residentiële Begeleiding), vanaf begin 2011 werd dit geregulariseerd in een bijkomende erkenning voor 16 capaciteitseenheden (binnen de bestaande capaciteit). In 2018 wordt de bijkomende erkenning opgenomen in de reguliere enveloppe.

Actiegebied

Regionaal

Geschiedenis

In 1961 werd door een echtpaar een tehuis voor jongens opgericht in Herk-de-Stad. Met de naam van hun organisatie - vzw Jongenstehuis Pieter Simenon – werd verwezen naar een in het toenmalige Zaïre overleden familielid en missionaris, Pieter Simenon. Er werden werkende en studerende jongens met sociaalpedagogische problemen begeleid. Dit kleinschalige initiatief moest echter stopgezet worden in 1971 en nog datzelfde jaar werd een nieuwe vzw opgericht met dezelfde benaming om de opvang van de jongens verder te verzekeren. Men vestigde zich in het leegstaande kloostercollege van de paters Kapucijnen in Lommel. Door de jaren heen werden verbouwings- en uitbreidingswerken uitgevoerd aan het voormalige college. In 1983 werd een aparte residentiële afdeling – een trainingscentrum voor kamerbewoning - ingericht in Leopoldsburg. In 1987 verhuisde deze afdeling naar Lommel-Kattenbos, waar tot in het jaar 2000 de activiteiten plaatsvonden. In 1987 werden nieuwe gebouwen gebouwd ter vervanging van het oude klooster, waarbij een kamertrainingsinfrastructuur en studiobewoning gerealiseerd werd. In 2004 werd een nieuw studiosysteem ingericht binnen het toenmalige begeleidingstehuis. Het dagcentrum De Teuten werd opgericht in 1991. De schoolgaande minderjarigen worden na de schooluren en tijdens vakantiedagen begeleid via groepsmomenten en via gerichte individuele begeleiding. Er wordt contextuele begeleiding aangeboden aan de gezinnen. In 1993 werd het dagcentrum gehuisvest in eigen huisvesting in Lommel-Centrum. In 1996 veranderde de organisatie haar naam naar vzw Jongerenwerking Pieter Simenon. In 1998 startte het project Bureau Alternatieve Afhandeling Limburg (BAAL) in Hasselt.

Commissaris van de rekeningen

ELS LOENDERS

Aktes gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Alle publicaties Belgische Staatsblad

Paritair Comité

Sectoraal overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers, voornamelijk met het oog op het onderhandelen van de collectieve arbeidsovereenkomst.

319.01 Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap

Bron: RSZ


Vestigingen

Aantal vestigingen: 5

  • Guffenslaan 9 3500 - HASSELT
  • Kattegatstraat 8 3500 - HASSELT
  • Koning Leopoldlaan 26 3920 - LOMMEL

MEER

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Vestigingen

Aantal vestigingen: 5

  • Guffenslaan 9 3500 - HASSELT
  • Kattegatstraat 8 3500 - HASSELT
  • Koning Leopoldlaan 26 3920 - LOMMEL
  • 3920 - LOMMEL
  • Zilleweg 26

Bron: Kruispuntbank der Ondernemingen


Cookie policy