Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Busura Project 2019

Beschrijving

Toekomst Om een zekerheid te creëren voor de toekomst is in dit prille stadium van het project moeilijk te definiëren. Desalniettemin kunnen hiervoor de nodige ideeën uitgewerkt worden, om enerzijds de gedane investering te waarborgen, maar vooral om zekerheid te krijgen voor een goed vervolg en een continuïteit van de te verlenen zorg. Voor dit project hebben we een goede vriend benaderd, die vele jaren als architect, planner, werkvoorbereider, budgetbewaker en toezichthouder aan diverse grote projecten gewerkt heeft. Ook in de uitvoering heeft hij de nodige expertise, en vooral bekendheid met de Afrikaanse cultuur en mentaliteit. Hij is ook al nauw betrokken bij de oprichting van onze stichting International Helps Gambia, en heeft ook zijn expertise en diensten verleend in het verleden voor onze camping in de Ardennen. Als Amsterdammer met een Zaans verleden woont hij nu in Luik en is als vrijwilliger sterk betrokken bij onze projecten van de stichting. Desgevraagd is in samenwerking een eerste opzet gemaakt voor dit project, en is op uw verzoek nu een paragraaf toegevoegd aangaande toekomst en continuïteit. 1. Fonds Omdat het vooral moeilijk zal zijn in het begin een goed plan op te starten, uit te voeren, en geld op te laten brengen is gekozen om een financiële buffer van 5.000 euro in te bouwen. Mocht het project al direct gaan rentabiliseren, zal dit geld niet worden aangewend. Het is simpelweg een ingebouwde veiligheidsclausule.... 2. Genereren financiële middelen Om geld in te zamelen op wat voor manier dan ook is de grootste uitdaging. De plaatselijke bevolking heeft amper werk en is zeer arm. Ze zijn al enorm geholpen met de mogelijkheid van onderwijs van hun kinderen, om zodoende hun carrièremogelijkheden te vergroten, en de kans op een beter en hoger inkomen te krijgen in de nabije toekomst. Een hoger inkomen zorgt automatisch voor meer uitgaven voor het dagelijks leven, en stimuleert de plaatselijke ondernemers. Zij op hun beurt kunnen met hun inkomsten hun activiteiten uitbreiden en eventueel personeel aannemen. Ook kunnen de kinderen later Dit sneeuwbaleffect kan slechts plaatsvinden als voldoende leerlingen de school met goed gevolg afsluiten. Een ander idee is om de lokale bevolking en ondernemers sterk te betrekken bij de school activiteiten. Dit door middel van een stukje sponsoring en vrijwilligerswerk, om de hoogst noodzakelijke veranderingen, verbeteringen en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Eenmaal na de grote renovatie betreft het onderhoud slechts kleinschalig schilder- en herstelwerk, eenvoudig uit te voeren door familie en vrienden van de kinderen, eventueel met gesponsorde blikken verf e.d.. Tenslotte, ook niet gemakkelijk, de conversatie aangaan met het plaatselijk bestuur van het dorp, de streek, de provincie of de federale overheid. Gelet op het recente stopzetten van subsidies achten we deze optie zeer klein. Wellicht op plaatselijk niveau, of met behulp van een kerkgenootschap, is het te proberen... Tenslotte kan gekeken worden naar internationale instellingen die hulp verlenen in dergelijke gebieden, om hen een budget op te laten nemen. Deze optie is op dit moment nog geheel niet onderzocht, en vraagt iets meer tijd en voorbereiding, maar zeker interessant!! 3. Sponsoring Los van de eerstgenoemde punten blijft een gerealiseerd onder toezicht van onze stichting. Het zal jaarlijks terugkeren op de vergadering van het bestuur, waarbij vastgesteld zal worden in welke mate het project voor het komende jaar financiering behoeft. Eenmalig investeren is voor een project als dit geen oplossing, en meer structurele middelen moeten worden ingezet. Onze stichting IHG zal een voortdurende vinger aan de pols houden, en de continuïteit zal door korte lijnen en persoonlijke betrokkenheid gegarandeerd blijven. Annex A – Zelfredzaamheid/inkomsten Desgevraagd is een uitwerking opgezet om de schoolgaande kinderen, maar ook de lokale bevolking, te stimuleren een hoge(re) mate van zelfredzaamheid te laten ontwikkelen, op een dusdanige wijze dat hier inkomsten uit gegenereerd kunnen worden. Vooralsnog gaan we hierbij uit van vier onderdelen: - Verdere inrichting en beheer van een goede bibliotheek - Uitbreiden van het schooltuinen project - Onderricht in handarbeid bekwame onderdelen - Opzetten van lokale medische dokterspost Bibliotheek De huidige zeer ruime bibliotheekruimte zal worden opgesplitst in een ruimte voor meerdere functies; de bibliotheek zal daarin terugkeren als een voldoende gefaciliteerde ruimte, waarin de boeken een prominente plaats innemen. Om de kwaliteit te waarborgen zal een bibliothecaris worden aangesteld, welke zich tevens met enkele nevenactiviteiten zal gaan bezighouden, aangezien we nu niet verwachten dat hier een fulltime baan aan kan worden gekoppeld. Ambacht gerichte handwerkzaamheden Op de school kan les worden gegeven aan ambachtshandwerken, enerzijds om te leren zelfstandig dingen te maken of te repareren en zo mogelijk later zelfstandig ondernemer te worden, en anderzijds de gemaakte spullen in school te verkopen. Dit kan dan in een ander deel van de opgedeelde bibliotheekruimte. Dit winkelgedeelte hoeft ook niet noodzakelijkerwijs de hele dag geopend te zijn, en de uren kunnen worden afgestemd op verwachte drukte en mede in openingstijden bibliotheek, zodat daar een tweede functie voor bibliothecaris ligt. Desgewenst kunnen ook zaken mee terug naar België genomen worden om te verkopen, zodanig dat dit geld ten gunste van de school kan worden besteed. Een ander gedeelte kan worden voorzien van een paar naaimachines, waar leerlingen zich kunnen bezig houden met het ontwerpen, fabriceren en herstellen van kleding en dat soort zaken. Deze kunnen dan weer worden aangeboden in het ´winkeltje´. Schooltuinen Ten aanzien van de schooltuinen moet een aanzienlijke uitbreiding plaatsvinden zodat kinderen leren hun eigen groenten en/of fruit te verbouwen. Dit kan enerzijds terechtkomen in schoolmaaltijden, maar anderzijds ook in de winkelfunctie van de school. De bibliothecaris kan buiten de openingstijden van bibliotheek en winkel het schooltuinproject begeleiden en ondersteunen; al met al een fulltime baan in deze gecombineerde opzet. Medische post Iets dat ontbreekt op school, maar eigenlijk ook in het dorp en/of regio, is een dokterspost. In beginsel moet gezocht worden naar een arts die deze post parttime op vaste gezette tijden kan bemensen, en zal tijd moeten uitwijzen naar een grotere behoefte of niet. Deze arts heeft de zorg over het welzijn van de kids op school, met misschien regelmatig een klassikale voorlichting, en een inloop spreekuur voor lokale bevolking. In eerste instantie voor de kleine gevallen, diagnoses, voorlichting, en soort van eerste hulp verlening. Met grote regelmaat verzenden we nu al medische hulpmiddelen ( verband, gips, ontsmettingsmiddelen, etc.) die gedoneerd worden door medische instellingen en artsen hier in Nederland en België. Met de start van dit project zullen wij ook artsen en ziekenhuizen benaderen voor verdergaande hulp in de vorm van goederen en/of diensten. Artsen kunnen in het kader van vrijwilligerswerk ter plaatse gast consultaties verrichten, plaatselijke artsen verder opleiden, relevante ontwikkelingen in de geneeskunde overbrengen, en hun kennis overdragen. Ook internationale organisaties (bijv artsen zonder grenzen, rode kruis, e.d.) kunnen voor dit soort projecten benaderd worden, om hun mogelijkheden te bespreken….

Doel

Project school School De school is opgericht op 17 september 1964, en is sindsdien niet echt onderhouden. Voordien ontving de school nog wel geld van de overheid, maar na de laatste president is dat nu ook gestopt. Dit is duidelijk zichtbaar aan de verpaupering en achteruitgang van de school de laatste jaren, ondanks grote inspanning, enthousiasme en goedwillendheid van de leraren, directeur en vrijwilligers. De school telt momenteel 437 leerlingen, een mix van jongens en meisjes, en wordt gerund door de directeur en 14 leerkrachten. Deze worden door de overheid van hun salaris voorzien. Het complex De school bestaat uit twee langgerekte gebouwen, zeer minimaal ingericht, te weten 12 klaslokalen, 1 bibliotheek en een kantoorruimte voor de directeur. Het sanitair, voor zover daar al sprake is, is buiten en is niet meer dan wat gaten in de grond; doorspoelen of reinigen met een emmer water, gehaald bij een centrale waterkraan op het terrein. Tussen de gebouwen ligt op open (zand)vlakte die wordt bestempeld als speelterrein, en achter de bibliotheek ligt een enigszins afgeschermd schooltuintje. De schooltuin is een recent gestart project en omvat nu nog maar twee bedjes, dus een eerste kennismaking om groenten te verbouwen is gemaakt, maar moet hoognodig worden uitgebreid. Bouwkundige staat Het betreffen relatief oude gebouwen opgetrokken van betonblokken en metalen golfplaten. De muren zijn op meerdere plaatsen gescheurd en ontzet. Ook de golfplaten op het dak zijn op sommige plaatsen niet meer regendicht. Een en ander leidt tot schimmelvorming en ander onhygiënische situaties. Ook de (beton)vloeren zijn niet geheel vlak, waardoor goed schoonhouden niet gemakkelijk is. Het hele complex is afhankelijk van één waterkraan, heeft géén riolering en géén elektriciteit. Inrichting De inrichting van de klaslokalen bestaat uit wèl of geen schoolbord, en een aantal sets banken en tafels. De schoolborden die er nog zijn, zijn ernstig beschadigd, en soms vervangen door een ander slecht schoolbord. De banken en tafels missen zo her en der zittingen of tafelbladen, er zijn er niet in voldoende aantallen. Tevens ontbreekt het aan goede afsluitbare kasten voor de opslag van lesmateriaal… ook een punt van aandacht…. Lesmateriaal Op de school wordt in het Engels lesgegeven, maar goed lesmateriaal ontbreekt. De leraren hebben behoefte aan goede recente boeken, waarvan dan ‘hand-outs’ voor de leerlingen gemaakt kunnen worden. Daarvoor is een kopieermachine nodig, en daarvoor is natuurlijk elektriciteit nodig… De bibliotheek heeft twee kasten, maar zijn slecht gevuld en van onvoldoende kwaliteit. Doel van het project Het doel van dit project om deze school te helpen ligt op meerdere vlakken, maar het begint ligt in de goede functionaliteit van de school. Infrastructureel, organisatorisch en vooral sociaal zal er een hoop kunnen veranderen…. Bouwkundig Voor de veiligheid zal eerst de bouwkundige staat van het gebouw moeten worden hersteld om goede omstandigheden te creëren om les te geven, en ook om een gezonde en aangename lesomgeving te waarborgen. Herstel van dak, muren en vloeren zullen hoge prioriteit krijgen. Belangrijk onderdeel is natuurlijk ook de hygiënische staat van het project, en daarvoor zullen de sanitaire voorzieningen moeten worden aangepakt. - Herstel van het zinken golfplaten dak - Herstellen van de gescheurde/beschadigde muren - Herstellen en uitvlakken van de vloeren - Schilderwerk buiten; gevels en kozijnen - Schilderwerk binnen; vloeren, binnenwanden, ramen en deuren - Verbeteren van een toiletgebouw - Zetten van enkele binnenwanden t.b.v. bibliotheek/winkel/medische post - Plaatsen van zonnepanelen t.b.v. opwekken elektriciteit Inrichting Om de leraren te helpen goed en verantwoord onderwijs te geven, zullen deze moeten beschikken over goed lesmateriaal en een goede accommodatie. Vooraleerst zullen de schoolborden gerepareerd dan wel vervangen worden, deze zijn momenteel zo goed als onbruikbaar. Ook zal iedere klas goede afsluitbare kasten moeten hebben, zodat het lesmateriaal niet ‘verdwijnt’ of aan zijn kwaliteit zal afdoen. Voorts de tafels en banken die er zijn, herstellen en opknappen, en zo nodig tot aanvullen. - Herstellen schoolborden )* - Aanschaf kasten - Herstellen banken, tafels en stoelen - Aanschaf kopieermachine - Lesmateriaal Ten aanzien van het lesmateriaal kan simpelweg gesteld worden dat het er niet is. Veel van de kinderen komen van arme gezinnen en kunnen niets betalen; het schoolgaan is al heel wat en moet gestimuleerd blijven worden. Schriften, pennen, potloden, papier, schoolkrijt, etc. zijn belangrijke hulpmiddelen en onontbeerlijk voor het volgen van goed onderwijs. Engelstalige boeken voor de bibliotheek ontbreken. - Aanschaffen schoolartikelen - Aanschaffen les- en presentatie materiaal - Aanschaffen boeken Extra’s Behalve het noodzakelijke als hiervoor omschreven, is het een goed en leuk idee om op de speelplaats een aantal voorzieningen aan te brengen voor de kinderen. Dit kan uiteenlopen van een paar voetbal doelen tot een hinkelbaan, schommel, klimrek of glijbaan. Vooral dingen die ‘kinds bestendig’, veilig, niet al te duur en gemakkelijk in onderhoud zijn. Een eventuele omheining rondom het schoolterrein zou ook geen overbodige luxe zijn. - Plaatsen speeltoestellen )* - Plaatsen omheining - Aanschaffen en onderhouden EHBO koffer/opzetten lokale medische post - Leveren van schoonmaakmaterialen

Cookie policy