Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2012 % 12/2011
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat 532 558 € + 121% - 2 526 176 €
 
Eigen vermogen 22 816 066 € + 2% 22 283 507 €
Balanstotaal 23 919 464 € + 2% 23 444 597 €
 
Netto bedrijfskapitaal 20 762 959 € + 3% 20 171 558 €
Investeringen 6 904 € -100% 1 402 802 €
 
Brutomarge - 42 382 € -100% - 21 204 €
 
Balans 12/2012 % 12/2011
ACTIVA
Vaste activa 3 098 357 € -4% 3 212 699 €
Vlottende activa 20 821 106 € + 3% 20 231 899 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 23 919 464 € + 2% 23 444 597 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 22 816 066 € + 2% 22 283 507 €
Vreemd vermogen 1 103 398 € -5% 1 161 090 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 23 919 464 € + 2% 23 444 597 €
 
Resultaatberekening 12/2012 % 12/2011
BRUTOMARGE - 42 382 € -100% - 21 204 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies.
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen
Bezoldigingen, pensioenen
Andere uitgaven 627 198 € -2% 638 959 €
TOTAAL UITGAVEN 627 198 € -2% 638 959 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat - 669 579 € -1% - 660 162 €
Resultaat boekjaar 532 558 € + 121% - 2 526 176 €
Laatste update met NBB 7/11/2015
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy