Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.
Beknopt financieel overzicht 12/2019
Ontvangsten 195 501 €
Uitgaven
Resultaat 50 091 €
 
Eigen vermogen 50 090 €
Balanstotaal 59 265 €
 
Netto bedrijfskapitaal 14 303 €
Investeringen 51 126 €
 
Brutomarge 129 918 €
 
Balans 12/2019
ACTIVA
Vaste activa 35 788 €
Vlottende activa 23 477 €
TOTAAL VAN DE ACTIVA 59 265 €
 
PASSIVA
Eigen vermogen 50 091 €
Vreemd vermogen 9 175 €
TOTAAL VAN DE PASSIVA 59 265 €
 
Resultaatberekening 12/2019
BRUTOMARGE 129 918 €
 
ONTVANGSTEN
Omzet 27 717 €
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies. 167 784 €
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN 199 307 €
 
UITGAVEN
Handelsgoederen, diensten en diverse goederen 69 389 €
Bezoldigingen, pensioenen 63 029 €
Andere uitgaven 16 694 €
TOTAAL UITGAVEN 69 389 €
 
RESULTATEN
Bedrijfsresultaat 50 195 €
Resultaat boekjaar 50 091 €
Laatste update met NBB 29/12/2020
Bekijk deze organisatie bij de Nationale Bank van België.
Cookie policy