Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

vzw ZINNKE asbl Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: ZINNEKE

Adres
Masuiplein 13
1000 - Brussel

Oprichtingsjaar
2000

Andere


Telefoon (algemeen nummer)
3222142007

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
De missie? Zinneke creëert een kader voor een intensief samenwerkings- en creatieproces gericht op de realisatie van een sociale en artistieke dynamiek tussen bewoners, diverse verenigingen en organisaties, scholen, instellingen, informele groepen en kunstenaars uit de verschillende Brusselse wijken en daarbuiten. De Parade is er…

MISSIE

De missie? Zinneke creëert een kader voor een intensief samenwerkings- en creatieproces gericht op de realisatie van een sociale en artistieke dynamiek tussen bewoners, diverse verenigingen en organisaties, scholen, instellingen, informele groepen en kunstenaars uit de verschillende Brusselse wijken en daarbuiten. De Parade is er het eindresultaat van. Het is een project dat elke biënnale opnieuw actief investeert in de kunst van het creëren van gedeelde ruimte in de stad en dit, aan de hand van een gemeenschappelijke verwezenlijking, een collectieve creatie, een wandelend totaalspektakel waarbij partners met heel uiteenlopende horizonten een zelfde filosofie en ethiek onderschrijven, met name de rijkdom van het leren samenleven in een sociale en culturele diversiteit in Brussel (en daarbuiten) in de verf te zetten. De diverse samenwerkingsverbanden zijn er op gericht de stedelijke energie in de wijken op een positieve manier aan te wenden en te tonen. Elk van de Zinneke-projecten groeit vanuit de ideeën, de voorstellen en de verbeelding van de deelnemers. Zinneke wil dan ook een vrijplaats creëren voor nieuwe, onbestaande samenwerkingen en ontmoetingen tussen amateurs en professionals, tussen generaties, sociale en culturele groepen, tussen sectoren, tussen buurten en gemeenten, Brusselaars, Vlamingen en Walen... De uitwisseling van visies en competenties staat hierbij centraal. De verbeeldingskracht en de creatieve zingeving van de bewoners stimuleren is de inzet. Door de publieke ruimte van de wijken en het stadscentrum te veroveren wil Zinneke met de Parade de stad eens om de twee jaar voor even op een andere manier teruggeven aan alle inwoners. Doorheen het langdurige proces van anderhalf jaar intensieve voorbereiding streeft Zinneke naar een wezenlijke bijdrage tot de culturele democratie. De duurzame sociale en kosmopoliete stedelijke wijkontwikkeling waar Zinneke op inzet, maakt van de Parade een eigen, uniek Brussels evenement met een brede (inter)nationale uitstraling. Om wat te doen? Zinneke werkt op het ritme van biënnales doorheen 5 fases (lanceringsfase, creatiefase, realisatiefase, evaluatiefase, heroriënterings- en voorbereidingsfase). Gedurende anderhalf jaar start telkens een hernieuwd proces, wordt er geprospecteerd, ontmoeten we nieuwe organisaties, creëren we onbestaande samenwerkingen tussen partners (Zinnode), helpen we deze partners te groeien tot een groep, werken we met hen aan het ontwikkelen van experimentele participatieve creatiemethodes, worden workshops en stages opgezet en publieke performances georganiseerd. En dit alles, zo veel mogelijk op maat van de verlangens, doelen, uitdagingen en realiteiten van de betrokken partners. Een microscopisch werk op grote schaal. Sinds 2000 realiseerde Zinneke 8 Parades. Het creatieproces concretiseert zich elke biënnale doorheen ruim 150 verschillende workshopreeksen rond zeer diverse artistieke disciplines, aldus gemiddeld 2.200 gratis workshopsessies aanreikend voor alle stadsbewoners. De afgelopen jaren komen hier nog bovenop, per biënnale: ? een grote artistieke tentoonstelling rond het thema (met 10 à 15 nieuwe creatieopdrachten voor meer dan 20 jonge kunstenaars) ? een intensieve opleiding Metaal & Machinerie van lange duur (1 jaar) rond de ambachtelijke creatietechnieken met metaal (gratis voor 16 studenten per biënnale) ? een 12-tal technisch-artistieke masterclasses en begeleidingen voor kunstenaars en animatoren (meer dan 150 per biënnale) ? 10-tallen showcases en performances in de diverse wijken van Brussel en daarbuiten (inclusief buitenland) ? een permanente open werk- en creatieplaats voor alle creatieve initiatieven in de stad voor de realisatie van hun artistiek-technische ambachtelijke opdrachten. En de doelstellingen? Het proces van Zinneke richt zich op: - de bewoners, verenigingen, instellingen, organisaties, groeperingen en netwerken van de verschillende Brusselse wijken (en daarbuiten); - jong en oud met een grote diversiteit aan taal-, culturele, sociaal-economische achtergronden; - actoren uit zeer uiteenlopende sectoren, werkgebieden en disciplines; - kunstenaars (Brussel, Vlaanderen, Wallonië, buitenland) uit verschillende disciplines. Het eindresultaat van een Zinneke-biënnale vertaalt zich in diverse acties in de stad, met de Zinneke Parade als orgelpunt, een spektakel voor alle bezoekers van binnen en buiten onze landsgrenzen die Brussel als kosmopoliete en multiculturele stad wil leren kennen en haar een warm hart toedragen. 1/ M.b.t. de deelnemers en de lokale partners - Bevorderen van de participatie van de bewoners aan een specifiek sociaal-artistiek avontuur in de vele buurten van Brussel en daarbuiten. - Aansporen tot deelname aan een project waarin mensen zich uitdrukken vanuit hun verbeeldingskracht, hun creatieve eigenheid en zingeving via andere dan commerciële ruil- en consumptieverhoudingen. - Diverse sociale, culturele, educatieve en andere actoren samenbrengen en netwerken opbouwen tussen de diverse partners in Brussel en daarbuiten (Vlaanderen, Wallonië, buitenland). - Katalysator zijn in het samenbrengen van versnipperde initiatieven, in het samenbundelen van verspreide inspanningen en opbouwen van synergiën tussen al dan niet reeds bestaande educatieve, sociale, culturele en andere projecten. - Doorheen de ontmoeting en samenwerking ontwikkelen van een positieve beeldvorming t.o.v. de andere, minder gekende culturele gemeenschappen en leefstijlen; banden smeden tussen generaties, sociale groepen, buurten en gemeenten, hoger en lager geschoolden, personen met of zonder handicap en met of zonder gezondheidsprobleem, Brusselaars, Vlamingen, Walen, buitenlanders afkomstig van de verschillende continenten... 2/ M.b.t. de lokale sociale en culturele actoren en de kunstenaars - Opzetten van een gedecentraliseerde netwerkstructuur die een gediversifieerde toe-eigening van het project mogelijk maakt. - Versterken van de kennis van de lokale wijkdynamiek en realiteit en van de al dan niet makkelijk zichtbare actoren. - Kunstenaars uit Brussel, Vlaanderen, Wallonië werkzaam in verschillende artistieke disciplines stimuleren om hun bijdrage te leveren in verscherpen en uitwisselen van de talrijke creatieve en artistieke talenten en verlangens in concrete, territoriale leefsituaties. - Uitwisselen van kennis, informatie en ervaring met het oog op een sociale, culturele en generationele kruisbestuiving doorheen de bemiddeling van kunst en cultuur; realiseren van een wisselwerking tussen artiesten en het sociaal-culturele veld. - Creëren van een vrijplaats voor het creatief potentieel van de inwoners, zonder uniformiteit in artistiek referenties en creatiemethode. De esthetische meervoudigheid zelf maakt de eenheid en de kwaliteit van de artistieke creaties (en de Parade) uit. - Het project van Zinneke verzekeren als open laboratorium in de kunst van het samenwerken en het herwinnen van zeggenschap over de eigen leefomgeving doorheen artistieke creatie. - Het opzetten van partnerships, uitwisselingsinitiatieven en reflectieprocessen met projecten die een vergelijkbare filosofie en werkvorm hanteren in Vlaanderen, Wallonië en het buitenland. 3/ M.b.t. de toeschouwers en de stad - De hoofdstedelijke, sociaal en cultureel diverse kwaliteiten van Brussel op een originele wijze ontmoeten. - Ontwikkelen van een positieve beeldvorming t.o.v. de andere, minder gekende culturele gemeenschappen, groepen en leefstijlen; ontmoedigen van stigmatiserende oordelen. - Prikkelen van de nieuwsgierigheid naar “de kwaliteit van het verschil” die het leven in een grootstad, en zeker in Brussel, kenmerkt. - Samen heroveren van de publieke stedelijke ruimte als potentiële ontmoetingsplaats, plaats voor expressie, voor confrontatie en voor coproductie. - Kennismaking met een hedendaags creatief cultureel-artistiek evenement in wijken en straten van de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa. Zinneke introduceert een artistiek volksfeest in de stad. - Doorheen dit stadsproject, de torenhoge problematiek van de gesegmenteerde en gefragmenteerde stad en het belang van wijkontwikkeling op de politieke en culturele agenda plaatsen vanuit een transversale, complexe, solidaire, collaboratieve en duurzame visie gericht op meer sociale rechtvaardigheid. 4/ M.b.t. de stadsomgeving en het leven in de grootstad - Consequent zijn met de liefde voor de stad die het project uitstraalt, betekent ook dat Zinneke niet wil bijdragen tot fenomenen die hinderlijk zijn voor de stad, in het bijzonder luchtvervuiling en lawaai. We streven ernaar meer ruimte voor ontmoetingen te stimuleren en projecten aan te moedigen die voor de volle 100% met mensenkracht gemaakt worden. Dat resulteerde in twee vrijwillige beperkingen: ? geen ontploffingsmotoren, dus geen gemotoriseerde constructies; alles wordt voortgeduwd, gedragen, getrokken; ? geen elektrische geluidsversterking, wel akoestische muziek en geluidscreaties, gezang, of originele manieren om op eigen kracht geluid te versterken. - Voorkeur geven aan groepswerk boven individueel sterrendom en centraal stellen van de verzamelde menselijke energie en de kracht en de symboliek van zo ver als mogelijk doorgedreven coproductie. - Radicaal kiezen voor herbruik van materialen staat toe om ruimte te geven aan een heleboel artistieke, sociale, pedagogische, economische en ecologische verlangens en overtuigingen die in de grootstad leven. Met het project Mat.O.S. investeert Zinneke in een breed werkinstrument waarbij industrieel herbruikbaar afval en restmateriaal van bedrijven en fabrikanten, theaters, sorteercentra en andere opgespoord, afgehaald en gratis ter beschikking worden gesteld van alle partners, kunstenaars en deelnemers in de workshops in de vele Brusselse wijken (en daarbuiten). Aldus biedt Zinneke een extra cyclus in de levensloop van bestaand afval en wordt de afvalproductie voor elke biënnale bewust zeer drastisch gereduceerd. - En last but not least probeert Zinneke te ijveren voor een werking volgens het principe van Slow Travelling, in de mate van het mogelijke ook in internationale samenwerkingen. Met Slow Travelling verdedigen we een principe van gebruik van voet-, fiets- en openbaar verkeer in de ontelbare dagelijkse verplaatsingen die onze teamleden, kunstenaars, partners en deelnemers moeten ondernemen. Ook voor de Parade wordt breed gesensibiliseerd naar het grote publiek om Brussel met openbaar vervoer te bezoeken.

MEER

FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 116 602

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: Geen

AANTAL VRIJWILLIGERS: 101 tot 500

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy