Betrouwbare informatie over goede doelen
KBS logo_Een website van.png
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw Vereniging zonder winstgevend doel

Officiële naam: MODERATOR FORUM VOOR HERSTELRECHT EN BEMIDDELING

Forum voor herstelrecht en bemiddeling

Adres
Diestsesteenweg 49
3010 - Leuven - Kessel-Lo

Oprichtingsjaar
1998

Justitie - Welzijn


Telefoon (algemeen nummer)
+32 16 22 63 88

Stuur ons een e-mail!

Bezoek onze website!

MISSIE
Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw is een onafhankelijke en pluralistische vzw met als actiegebied Vlaanderen en het Tweetalige Gebied Brussel-Hoofdstad (*). Moderator vzw draagt het herstelrechtelijk gedachtegoed uit door de uitbouw van een kwaliteitsvol aanbod van herstelgerichte dialoog tussen slachtoffers en daders van…

MISSIE

Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw is een onafhankelijke en pluralistische vzw met als actiegebied Vlaanderen en het Tweetalige Gebied Brussel-Hoofdstad (*). Moderator vzw draagt het herstelrechtelijk gedachtegoed uit door de uitbouw van een kwaliteitsvol aanbod van herstelgerichte dialoog tussen slachtoffers en daders van misdrijven en hun directe omgeving en door het verbreden van het maatschappelijk draagvlak rond herstelrecht en bemiddeling. Moderator vzw wil hiermee bijdragen tot een meer participatieve, communicatieve en herstelgerichte justitie. Mensen die direct betrokken zijn bij een misdrijf dienen actief de kans te krijgen om zich uit te spreken over hun verwachtingen ten aanzien van de maatschappelijke reactie op het misdrijf waarbij ze werden betrokken. De weg die betrokkenen tijdens bemiddeling afleggen is daarbij minstens even belangrijk als het beoogde resultaat. Moderator vzw gelooft in de capaciteiten van burgers om hun conflicten samen te bespreken en zo kansen te creëren voor pacificatie en herstel. Daarom wil zij burgers aanmoedigen deze bekwaamheid te ontplooien, aan te wenden en te versterken. Ook wil zij maatschappelijke voorzieningen en structuren aanspreken op en ondersteunen in deze wijze van conflicthantering. Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw is ervan overtuigd dat het uitdragen van het herstelrechtelijk gedachtegoed kansen biedt tot een menswaardiger samen-leven. Met haar activiteiten schaart de vereniging zich achter een breder democratisch samenlevingsproject, waarbij burgers vanuit hun unieke kijk op de wereld verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor elkaar en zich verbonden weten met het bredere samenlevingsproject dat hen overstijgt. Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw streeft vernoemde doelen na door de uitbouw van een kwaliteitsvol bemiddelingsaanbod tussen slachtoffers en meerderjarige daders van misdrijven, en eventueel hun omgeving. De vereniging: • biedt hen de mogelijkheid tot onderlinge communicatie over de gepleegde, strafbare feiten, de achtergrond, de beleving, de betekenis en de gevolgen ervan. • ondersteunt hen om, indien gewenst, de resultaten hiervan terug te koppelen naar de gerechtelijke instanties. • waakt over de kwaliteit van het bemiddelingsaanbod vanuit een voortdurende zorg voor de neutraliteit van de bemiddelaar en de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid van het bemiddelingsproces. Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw streeft naar maatschappelijke verankering van het bemiddelingsaanbod en het herstelrechtelijk gedachtegoed. Ze maakt hiervoor gebruik van de sociaal culturele methodiek. Hiertoe organiseert de vereniging gespreksfora voor informatie- en ervaringsuitwisseling, educatieve activiteiten en sensibiliserende campagnes voor het brede publiek, maatschappelijke voorzieningen en overheden. Op deze wijze beoogt zij maatschappelijke verandering teweeg te brengen. (*) Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw is erkend als bemiddelingsdienst bij MB dd. 10 maart 2006 (BS 240306).

MEER

FOTO' S
FILMPJES
FINANCIËN

JAARLIJKSE ONTVANGSTEN:

€ 2 289 195

Financiële data bekijken

ORGANISATIE

AANTAL BETAALDE MEDEWERKERS: 27

AANTAL VRIJWILLIGERS: Minder dan 20

MEER INFO OVER DE ORGANISATIE

PROJECTEN
 • Slachtoffer-daderbemiddeling

  Slachtoffer-daderbemiddeling is een proces dat aan personen in conflict toelaat om, als zij er vrijwillig mee instemmen, actief en in alle vertrouwelijkheid deel te nemen aan het oplossen van moeilijkheden die voortvloeien uit een misdrijf. Een neutrale en professionele bemiddelaar begeleidt hen hierbij, pendelt heen…

  MEER

 • Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling

  Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling vzw streeft naar maatschappelijke verankering van het bemiddelingsaanbod en het herstelrechtelijk gedachtegoed. Ze maakt hiervoor gebruik van de sociaal culturele methodiek. Hiertoe organiseert de vereniging gespreksfora voor informatie- en ervaringsuitwisseling, educatieve activiteiten en sensibiliserende campagnes voor het brede publiek,…

  MEER

 • Samenspraak

  In dit project testen we de methodiek van dialooggroepen verder uit. De methodiek van de dialooggroepen wordt aangepast voor implementatie in drie specifieke domeinen: verkeersdelicten, radicalisering en haatmisdrijven en seksueel grensoverschrijdend gedrag, binnen en buiten organisaties. We menen dat er op die drie domeinen specifieke…

  MEER

De gegevens van de organisatie zijn afkomstig van de volgende officiële bronnen: Kruispuntbank der Ondernemingen, Belgisch Staatsblad, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, FOD Financiën en Nationale Bank van België. Deze officiële gegevens worden dagelijks geüpdatet. Daarnaast zijn er gegevens afkomstig van de organisatie zelf.


Cookie policy