Betrouwbare informatie over goede doelen
1

Meer vertrouwen

Deze database bevat betrouwbare gegevens over 6.000 Belgische verenigingen en stichtingen. We updaten de database dagelijks, op basis van informatie van officiële bronnen en de goede doelen zelf.
2

Steun een goed doel dat bij jou past

Wil je een goed doel steunen, financieel of als vrijwilliger? In deze database vind je meer informatie over verenigingen en goede doelen die jou nodig hebben.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina lees je meer over de algemene voorwaarden (aansprakelijkheid, privacy en auteursrecht) van Goededoelen.be.

Aansprakelijkheid

Met de website Goededoelen.be (hierna: de “Website”) streeft de Koning Boudewijnstichting (hierna: de “Stichting”) een doelstelling van algemeen belang na, namelijk het ter beschikking stellen van transparante informatie over verenigingen en stichtingen in België. Er is geen commercieel oogmerk mee gemoeid. 

Een deel van de informatie op de Website wordt aangeleverd door derden. Dergelijke informatie kan door de relevante organisatie worden geraadpleegd, maar niet aangepast. De informatie die door de relevante organisatie zelf werd ingebracht, kan altijd gewijzigd worden (zie gebruikersgids). De Stichting besteedt de nodige zorg en aandacht om alle informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Desalniettemin is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of gedateerd is. De Stichting kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Zij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website en het downloaden van bestanden van de Website.

Op de Website staan verwijzingen naar sites van derde personen of organisaties. De Stichting heeft geen controle over de aard, volledigheid of juistheid van de informatie op deze websites. De Stichting kan derhalve evenmin aansprakelijk zijn voor de inhoud van de websites waarnaar de Website verwijst. De Stichting kan geen toezicht uitoefenen op wie er naar de Website doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat de Stichting die site zou goedkeuren of aanbevelen.

  

Privacy

Wanneer u zich registreert op de Website, levert u op vrijwillige basis gegevens aan over uw organisatie, uzelf en andere personen in uw organisatie. U bevestigt dat u toelating geeft om deze gegevens te publiceren. De Website leeft nauwgezet de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na.

De Website staat open voor samenwerking met en uitwisseling van informatie aan derden. De informatie die U verschaft middels of na registratie zullen evenwel in geen geval aan commerciële organisaties of om commerciële redenen aan derden  worden vrijgegeven. Bij het verstrekken van data aan derden zal de Stichting steeds bedingen dat de verstrekte data transparant en met respect behandeld wordt, dit zowel wat betreft de data als wat betreft de organisatie van wie de informatie afkomstig is.

U kunt de Website anoniem bezoeken; er worden geen individuele identificatiegegevens van bezoekers verzameld. Via meetsoftware volgt de Stichting op welke pagina’s het populairst zijn, hoe vaak bezoekers terugkomen enz. Dit gebeurt evenwel niet op individuele bezoekersbasis. Deze anonieme gegevens dienen enkel om de inhoud van de Website te kunnen verbeteren.

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen. Daarvoor zendt u een e-mail naar [email protected]. Indien u zich heeft geregistreerd, kunt u uw adresgegevens op elk moment online raadplegen of corrigeren.

  

Bescherming van het auteursrecht

Alle teksten, foto’s, illustraties en andere informatie op de Website zijn beschermd door het auteursrecht. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan een publiek, in welke vorm ook, dan moet u hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen in overeenstemming met de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Toelating vragen voor reproductie kan via [email protected].

De Website kan de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.

Heeft u vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden? Neem dan contact op via [email protected].

 

Cookie policy